Start Pieczątka Lek.Weterynarii

Dzisiaj Polecamy:

Vector CD-8093E
Vector CD-8093E
16,50 zł


Niszczarka VS 505c
Niszczarka VS 505c
245,00 zł


Shiny wkład S-828-7
Shiny wkład S-828-7
6,30 zł


Toor Tr-2245
Toor Tr-2245
24,00 zł


Pieczątka Shiny 3555 oval
Pieczątka Shiny 3555 oval
116,00 zł


Pieczątka Pudełko Plastykowe
Pieczątka Pudełko Plastykowe
31,00 zł


Numerator 12 cyfrowy 4 mm
Numerator 12 cyfrowy 4 mm
46,00 zł


Pióro Parker FP 03
Pióro Parker FP 03
71,58 zł


Casio SL-320TER
Casio SL-320TER
42,00 zł


Casio SL-797TV
Casio SL-797TV
27,50 zł


Pieczątka Lekarza Weterynarii

 

Prawidłowa pieczątka lekarza weterynarii musi spełniać wymogi określone w Uchwale Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynarynej z dnia 12 grudnia 2008 r. Poniżej przytaczamy rzeczoną uchwałę w całości:

 

UCHWAŁA Nr 115/2008/IV

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii
Na podstawie art.39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych(Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr
240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018, z 2004 r. Nr 11, poz. 95 i z 2008 r. Nr
43, poz. 258) uchwala się, co następuje:


---------------------------------------------------- §l ----------------------------------------------------
1. Ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, który obowiązani są
stosować wszyscy członkowie izb lekarsko-weterynaryjnych.

2. Dokumenty (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty
itp.) wystawiane przez wykonującego zawód lekarza weterynarii powinny być
podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru określonego
uchwałą.


---------------------------------------------------- §2 ----------------------------------------------------
Pieczątka, o której mowa w § l, powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie
przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:
1/. Tekst poziomy:
a) imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i
tytuły naukowe uzyskane wyłącznie w dziedzinie nauk weterynaryjnych
b) LEKARZ WETERYNARII - pisane wersalikami, bez skrótów,
c) ew. tytuł specjalisty przyznany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki śywnościowej z 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i
szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii
(Dz.U. Nr 131, poz. 667 z późn . zm.),
d) miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu oraz telefon/ fax, miejsce
wykonywania zawodu przez lekarza lub miejsca jego zamieszkania, bądź też
oba te adresy i telefony, według wyboru lekarza, przeznaczone dla
korespondencji i kontaktu (tel/fax) z lekarzem weterynarii.
2/. Tekst pionowy
Numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony,
pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do
pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać
dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki
na dokumencie.


---------------------------------------------------- §3 ----------------------------------------------------
Uchwała nie dotyczy pieczątek urzędowych lekarzy weterynarii, których wzór
określają odrębne przepisy.


---------------------------------------------------- §4 ----------------------------------------------------
Pieczątki lekarza weterynarii nie spełniające wymogów uchwały można stosować do
dnia 30 czerwca 2009 r.


---------------------------------------------------- §5 ----------------------------------------------------
Traci moc uchwała Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia
29 listopada 1997r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii
zmieniona uchwałą 68/07/2007 z dnia 12 marca 2007 r.


---------------------------------------------------- §6 ----------------------------------------------------
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poniżej przykład opracowany na podstawie ww. wymogów:

 

Pieczątka Weterynarza

 


Oceń artykuł:

(14 Głosów)
 
Komentarze (2)
dot. UWAGI TECHNICZNE
2 Środa, 26. Luty 2014 14:53
Maber
Dziękuję za wyrażoną opinię.

Odnośnie sposobu ułożenia tekstu w ramce pozwolę sobie Pana zacytować "...jak czegoś nie reguluje przepis szczegółowy to stosuje się inne przepisy lub zasady..." naturalnie dotyczące zagadnienia (nie opłotkami), a jeżeli brak ww. to stosujemy zasady zwyczajowe. Otóż jak Pan sam zauważył brak uregulowań ścisłych w tym zakresie, natomiast zapis j.w. jest powszechny - zapewniam Pana nie został przez nas wymyślony. Sądzę, że stosowanie zapisów PN dot. rysunku technicznego nie jest zasadne.
UWAGI TECHNICZNE
1 Wtorek, 25. Luty 2014 19:42
JERZY KOTWICA
Jestem producentem pieczątek a jednocześnie skończyłem prawo. Umiem zatem czytać przepisy bo język prawniczy nie stanowi dla mnie problemu. Znam też zasady prawa i wiem, że jak czegoś nie reguluje przepis szczegółowy to stosuje się inne przepisy lub zasady. W przedstawionej powyżej uchwale Krajowej Rady Weterynaryjnej nie ma słowa na temat kierunku ułożenia tekstu pionowego (czytaj: nr wykonywania zawodu), zatem powinien on być ułożony w sposób jak np. regulują to Polskie Normy dotyczące umieszczania napisów na rysunkach technicznych. Tam stosuje się zasadę że napisy pionowe umieszcza się w ten sposób aby czytać je od dołu do góry. Można mnożyć w tym zakresie różne przykłady, jak chociażby zasady składu zecerskiego, które również każą czytać teksty od dołu do góry, no chyba, że litery nie są odwrócone o 90 st. Tak więc zamieszczony poniżej tekstu uchwały przykład (ten na żółtym tle)jest zły, a inni go powielają. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych moją uwagą.

Dodaj komentarz

Twoje imię:
Temat:
Komentarz:
  Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji.
Kod weryfikacyjny: