Start Informacje Prawne

Dzisiaj Polecamy:

Niszczarka CS 2208 AF
Niszczarka CS 2208 AF
1 032,00 zł


Pieczątka Eminent 3012
Pieczątka Eminent 3012
42,00 zł


Dziurkacz Leitz 5182
Dziurkacz Leitz 5182
750,00 zł


Toner do Toshiba 2060/ 2860
Toner do Toshiba 2060/ 2860
44,00 zł


Trodat wkład 6/4750
Trodat wkład 6/4750
8,00 zł


Toor Tr-2253-K
Toor Tr-2253-K
27,50 zł


Pieczątka Modico 2
Pieczątka Modico 2
49,00 zł


Casio SL-797TV
Casio SL-797TV
27,50 zł


Tusz Noris 110UV
Tusz Noris 110UV
28,00 zł


Colop wkład E/200
Colop wkład E/200
7,00 zł


Informacje Prawne

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

www.maber.com.pl - poniżej skrótowo nazywanego Serwisem
P.H.U.P. "MABER" - poniżej skrótowo nazywanego Firmą "Maber"


 

Dostęp oraz korzystanie z tego Serwisu podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom, oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Serwisem i przeglądając go, użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie "Warunki Korzystania z Serwisu" zawarte poniżej:

 1. Użytkownik odwiedzający i/lub korzystający z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej
 2. Informacje zawarte w tym Serwisie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.
 3. Wszelkie treści, materiały, elementy graficzne itp. zamieszczone w tym Serwisie są chronione prawami autorskimi.
 4. Nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tego Serwisu do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty i grafikę, bez pisemnej zgody Firmy "Maber".
 5. Użytkownik wykorzystujący jakiekolwiek materiały zamieszczone w Serwisie bez zgody Firmy "Maber" ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz praw do prywatności.
 6. Firma "Maber" dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Serwisie informacje były ścisłe i aktualne, nie udziela się gwarancji na ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji Serwisu. Firma "Maber" nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tego Serwisu, oraz jego zawartości, a w szczególności za wyrządzone szkody wynikające z dostępu czy jakiegokolwiek korzystania z Serwisu lub zastosowania informacji w nim przedstawionych.. Firma "Maber" zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości Serwisu.
 7. Przekazywane przez użytkowników Serwisu dane (np. imię, nazwisko, adres e-mail itd.) są zbierane i przetwarzane przez Firmę "Maber" w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych. Użytkownicy odwiedzający Serwis przekazują dobrowolnie swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie przez Firmę "Maber" wymienionych danych w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych. Osoby takie, mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także do żądania ich poprawiania lub usunięcia.
 8. Wszelkie materiały przesyłane do Firmy "Maber" pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, pytania , komentarze, sugestie i.t.p., będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością. Wszelkie informacje przekazywane lub wysłane stają się własnością Firmy "Maber" i mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie. Firma "Maber" może swobodnie korzystać ze wszystkich idei, koncepcji i technik zawartych w ww. przesyłkach, w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, opracowanie, wytwarzanie i sprzedaż produktów, wykorzystując powyższe informacje.
 9. Serwis może zawierać linki do innych stron poza Serwisem, które nie są własnością Firmy "Maber". Firma "Maber" nie odpowiada za treść, oraz zawartość zewnętrznych stron WWW, do których odnośniki mogą być zamieszczone w Serwisie. Firma "Maber" oświadcza, że nie ma wpływu na treść i zawartość stron internetowych nie stanowiących jej własności, oraz na ewentualność zmian treści akceptowalnych na zawartość niepożądaną.
 10. Firma "Maber" ma prawo w każdej chwili skorygować niniejsze "Warunki Korzystania z Serwisu" modernizując ten zapis. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć bieżące "Warunki Korzystania z Serwisu". Wszelkie zmiany lub uzupełnienia wchodzą w życie bezzwłocznie po opublikowaniu na tej stronie i uznaje się, iż wszyscy użytkownicy akceptują te zmiany poprzez dalsze korzystanie z Serwisu.
 11. Jeżeli jedno albo więcej z postanowień niniejszych "Warunków Korzystania z Serwisu" zostanie uznane za nieważne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia zachowują swoją pełną moc i skuteczność.
 12. Niniejsze "Warunki Korzystania z Serwisu" podlegają przepisom prawa polskiego w zakresie formy i treści.
 13. W wypadku powstania sporu, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego polubownego rozstrzygnięcia przed wystąpieniem na drogę sądową. Jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Firmy "Maber".